تعیین اندازه ی پنجره در جاوا اسکریپت

آموزش بعدی ||||| آموزش قبلی

برای کار با پنجره ها در جاوااسکریپت از شی window استفاده می شود. برای مثال می توان تعیین کرد یک پنجره جدید باز شود. کد زیر این کار را انجام میدهد:

window.open("","","_blank")

از سوی دیگر می توان تعیین کرد که پنجره بسته شود که با متد close تعیین می شود. یا می توان تعیین کرد اندازه آن چقدر باشد که برای این منظر از متد resizeTo استفاده می شود:

win.resizeTo(800,100)

جهت جابجایی پنجره نیز از متد moveTo استفاده می شود:

win.moveTo(600,700);

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که با کلیک بر دکمه پنجره جدیدی با اندازه ۸۰۰ در ۱۰۰ باز شود و به پیکسل ۶۰۰ و ۷۰۰ منتقل شود. با زدن دکمه دیگر پنجره باز شده بسته شود.

<head>
  <script type="text/javascript">
    var win;
    function btn_open(){
      win=window.open("","","_blank")
      win.moveTo(600,700);
      win.resizeTo(800,100)
    }
    function btn_close(){
      win.close()
    }
    
  </script>
</head>
<body>
  <input type="button" value="Open Window" onclick="btn_open()">
  <input type="button" value="close Window" onclick="btn_close()">
</body>

همانطوریکه در کد فوق مشاهده می شود با کلیک بر دکمه open window متد btn_open باز می شود. ابتدا یک متغیر بنام win تعریف می شود تا از نوع پنجره ای که باز شده باشد. سپس می توان مقادیر این متغیر را با متدهای moveTo و resizeTo و close تغییر داد.