آرایه در javascript

آموزش بعدی ||||| آموزش قبلی

منظور از رکورد مجموعه ای از صفات و مقادیر مربوط به یک موجودیت است. برای نمونه برای موجودیت person رکورد به صورت زیر تعریف می شود.

 var person={fname:"ali",lname:"alavi",age:23};

همانطوریکه مشاهده می شود رکوردها در آکولاد قرار می گیرند. سه صفت fname ، lname و age مقادیری گرفته اند و تشکیل یک رکورد را داده اند. برای دسترسی به هر صفت از [] استفاده می شود.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که با در نظر گرفتن مدیریت استثنا تمام مقادیر رکورد فوق را نمایش دهد:

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function printNumbers(){
        try{
          var txt="";
          var person={fname:"ali",lname:"alavi",age:23};
          for(var x in person){
            txt+=person[x]+" ";
          }
          alert(txt);
        }catch(e1){
            alert(e1.message);
        }
          
      }
      
    </script>
  </head>
  <body onload="printNumbers()">

  </body>
</html>

در کد فوق کدهای موجود در اکولاد try اجرا می شوند. از دستور foreach برای دسترسی به تمام مقادیر رکورد استفاده شده است. که مقادیر در متغیر txt ذخیره می شوند. چنانچه خطایی رخ دهد مثلا کاربر برای دستور alert به صورت alertt وارد کند. قسمت موجود در catch اجرا می شود.

درس بعدی ||||| درس قبلی

آرایه به معنای مجموعه ای از عناصر همنوع می باشد. جهت تعریف آرایه ها در جاوااسکریپت از [] براکت استفاده می شود. به عنوان مثال در زیر آرایه names شامل مجموعه ای از مقادیر رشته ای می باشد.

var names=["ali","hasan","hossein","hamid","nader"];

برای دسترسی به هرکدام از مقادیر آرایه از اندیس آن استفاده می شود که از صفر شروع میشود:

alert(names[1]);

کد فوق اندیس شماره ۱ یعنی hasan را چاپ می کند زیرا اندیس ها از صفر شروع می شوند.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که اسامی فوق را در یک آرایه names قرار دهد. سپس از کاربر یک نام درخواست شود. همه ی اسامی بجز نامی که کاربر وارد کرد نمایش داده شوند.

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function printNumbers(name){
        
          var names=["ali","hasan","hossein","hamid","nader"];
          for(var i=0;i<names.length;i++){
            if(names[i]==name){
              continue;
            }else{
              alert(names[i]);
            }
          }
      }
      
    </script>
  </head>
  <body onload="printNumbers('hasan')">

  </body>
</html>

تابع length جهت تعیین تعداد عناصر آرایه به کار می رود.