کار با regular expression در جاوااسکریپت

آموزش بعد ||||| آموزش قبلی

برای تطابق الگو (pattern matching) با یک رشته ورودی از regular expression‌ استفاده می شود. علاوه بر این جهت جستجو در یک رشته نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار کلی regular expression بصورت زیر است:

var patt=/pattern/modifiers

همانطوریکه مشاهده می شود در کد بالا می توان بجای pattern الگو تعیین کرد. و بجای modifiers میتوان سوییچ تعریف کرد مثلا i به عنوان سوییچ برای این است که حروف بزرگ و کوچک را در نظر بگیرد.

مثال: الگویی تعریف کنید که بررسی کند آیا حداقل یکی از حروف acgm در رشته آمده یا نه:

var patt=/[acgm]/

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که چنانچه رشته دارای کاراکتر غیر فارسی بود پیغام مناسب نمایش دهد:

<head>
  <script type="text/javascript">
    var patt=/[^ا-ی]/;
    var txt="سلامa";
    if(patt.test(txt)){
      alert("فارسی وارد کنید");
    }else{
      alert("معتبر است");
    }
    
  </script>
</head>

همانطوریکه در کد فوق مشاهده میشود در رشته txt کاراکتر a به صورت غیر فارسی درج شده در نتیجه خروجی فارسی وارد کنید نشان داده می شود.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که رشته ای از ورودی دریافت کند و عدد بودن رشته را تشخیص دهد و پیغام مناسبی نمایش دهد.

<head>
  <script type="text/javascript">
    var patt=/\D/;

    var n=prompt("Enter a number:");
    if(patt.test(n)){
      alert("Your input is Not a Number(NaN)")
    }else{
      alert("Your input is a number")
    }
    
  </script>
</head>

در کد فوق ابتدا یک کاراکتر از ورودی دریافت می شود چنانچه عدد بود پیغام You input is a number نمایش داده می شود.