بانک اطلاعاتی- جستجوی یک رکورد

پس از ساخت بانک و جدول و درج رکوردها قصد داریم به جستجوی رکورد بپردازیم. برای این منظور ابتدا یک فرم در فایل search.php می سازیم:

<body>
  <form action="listofusers.php" method="GET">
    <table align="center" width="40%">
      <tr>
        <td>Username: </td>
        <td><input type="text" name="un"></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td><input type="submit" value="Save"></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>

سپس فایل listofusers.php را می سازیم ابتدا مقدار un را دریافت می کنیم:

<?php
  $un=$_GET['un'];
  echo "Results for your query " . $un;

?>

سپس قصد داریم رکوردهایی که نام یکسان داشته باشند در یک جدول نمایش داده شوند. ابتدا جدول ایجاد می شود و عنووان ها در آن قرار می گیرند:

<body>
  <div align="center">
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Username</th>
        <th>Password</th>
        <th>Role</th>
      </tr>

سپس به بانک اطلاعاتی متصل می شویم :

$db=mysqli_connect("127.0.0.1","root","","usrs");

در ادامه با تابع mysqli_query دستورات SQL اجرا می شوند و در r$ ذخیره می شوند:

 $query="select * from `tbl_user` where `username` = '" . $un . "'";
    $r=mysqli_query($db,$query);

سپس ابتدا تعداد رکوردهای بازیابی شده با تابع mysqli_num_rows بدست می آیند.

 $num = mysqli_num_rows($r);

به کمک تابع mysqli_fetch_row فیلدهای بازیابی شده مورد دسترسی قرار می گیرند و به کمک حلقه for در جدول چیده می شوند:

 for($i=0;$i<$num;$i++){
        $row=mysqli_fetch_row($r);
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row[0]."</td>";
        echo "<td>".$row[1]."</td>";
        echo "<td>".$row[2]."</td>";
        echo "</tr>";
      }

کد کامل صفحه listofusers.php در زیر آمده است:

<?php
  $un=$_GET['un'];
  echo "Results for your query " . $un;

?>

<body>
  <div align="center">
    <table border="1">
      <tr>
        <th>Username</th>
        <th>Password</th>
        <th>Role</th>
      </tr>
<?php
  $db=mysqli_connect("127.0.0.1","root","","usrs");
  if(!$db){
    echo mysqli_error($db);
  }else{
    //echo "connect";
    $query="select * from `tbl_user` where `username` = '" . $un . "'";
    $r=mysqli_query($db,$query);
    if(!$r){
      echo "Query cannot be execute!";
    }
    else{
      // echo "OK";
      $num = mysqli_num_rows($r);
      //echo $num;
      for($i=0;$i<$num;$i++){
        $row=mysqli_fetch_row($r);
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row[0]."</td>";
        echo "<td>".$row[1]."</td>";
        echo "<td>".$row[2]."</td>";
        echo "</tr>";
      }
    }

  }
?>    </table>
  </div>
</body>