آشنایی با تابع getElementById در جاوااسکریپت

ابتدا ابزارهای HTML‌ را ایجاد می کنیم و با id نامی برای آنها تعیین می کنیم.

<input type="text" name="txt1" id="txt2"/>

همانطوریکه مشاهده می شود txt2 نامی است که برای یک کادر متنی لحاظ شده است. سپس برای دستیابی به آن از کد زیر استفاده می شود:

var a=Number(document.getElementById("txt1").value);

کد بالا یک کد جاوااسکریپت است که محتوای کادر متنی با id که txt1 است تعلق گرفته است را در a قرار می دهد.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که دو کادر متنی دارد و مجوع مقادیرشان با کلیک بر یک دکمه در کادر متنی سوم قرار می گیرد:

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>کادر تایید</title>
</head>
<body bgcolor="#ffeedd">
 <center>
  <script type="text/javascript">
    function product(){
      
      var a=Number(document.getElementById("txt1").value);
      var b=Number(document.getElementById("txt2").value);
      document.getElementById("txt3").value=a+b;

    }
  </script>

  قیمت محصول اول
  <br/>
  
  <input type="text" name="txt1" id="txt1"/>
  <br/>
  <br/>
  قیمت محصول دوم
  <br/>
  
  <input type="text" name="txt2" id="txt2"/>
  <br/>
  <br/>
  قیمت کل
  <br/>
  
  <input type="text" name="txt3" id="txt3"/>
  <br/>
  <br/>
  <input type="button" name="button" value="نمایش محصولات" onclick="product()"/>
</center>
</body>