آرایه ها در جاوااسکریپت

درس بعدی ||||| درس قبلی

آرایه به معنای مجموعه ای از عناصر همنوع می باشد. جهت تعریف آرایه ها در جاوااسکریپت از [] براکت استفاده می شود. به عنوان مثال در زیر آرایه names شامل مجموعه ای از مقادیر رشته ای می باشد.

var names=["ali","hasan","hossein","hamid","nader"];

برای دسترسی به هرکدام از مقادیر آرایه از اندیس آن استفاده می شود که از صفر شروع میشود:

alert(names[1]);

کد فوق اندیس شماره ۱ یعنی hasan را چاپ می کند زیرا اندیس ها از صفر شروع می شوند.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که اسامی فوق را در یک آرایه names قرار دهد. سپس از کاربر یک نام درخواست شود. همه ی اسامی بجز نامی که کاربر وارد کرد نمایش داده شوند.

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function printNumbers(name){
        
          var names=["ali","hasan","hossein","hamid","nader"];
          for(var i=0;i<names.length;i++){
            if(names[i]==name){
              continue;
            }else{
              alert(names[i]);
            }
          }
      }
      
    </script>
  </head>
  <body onload="printNumbers('hasan')">

  </body>
</html>

تابع length جهت تعیین تعداد عناصر آرایه به کار می رود.