2-7

تشخیص بیماری, انتخاب ویژگی, الگوریتم تکاملی, سیستم استنتاج فازی, الگوریتم­‌های کلاسبندی , data mining, classification,fuzzy inference system,evolutionary algorithm

تشخیص بیماری, انتخاب ویژگی, الگوریتم تکاملی, سیستم استنتاج فازی, الگوریتم­‌های کلاسبندی , data mining, classification,fuzzy inference system,evolutionary algorithm