روش دلفی فازی

روش دلفی بر پایه ی نظر افراد است، اما نظرات افراد که با عباراتی بیان می شود نمی تواند اصل مطلبی که در ذهن شخص است را برساند. برای مثال عبارت high برای شخص A که سختگیر است نسبت به عبارت high برای شخص B متفاوت است. بنابران چنانچه از مقادیر خشک استفاده شود ممکن است در تصمیم گیری دچار انحراف شویم. با استفاده از مجموعه های فازی می توان مقادیر را به صورتی نزدیکتر به دنیای واقعی به کار گرفت. مراحل الگوریتم دلفی-فازی به صورت زیر است(۱).
• فازی سازی نظرات خبرگان(افراد)
• ایجاد ترکیب فازی از مقادیر فازی
• تبدیل مقادیر فازی نتیجه به غیرفازی
• انتخاب حدود آستانه


همچنین مطالب زیر را مطالعه کنید:

روش دلفی

تئوری فازی

روش دلفی برای رتبه بندی سرویس ها

رتبه بندی سرویس های ابری


۱- جمع آوری و فازی سازی نظرات خبرگان: ابتدا باید عبارات زبانی را به صورت مقادیر فازی تبدیل کرد. بدین معنا که برای ۵، ۷ و ۹ نقطه به صورت زیر فازی سازی را انجام می دهیم. جدول های ۱، ۲ و ۳ این مطلب را نشان می دهند.

جدول۱ مقادیر فازی مثلثی برای پنج محدوده

فازی با پنج نقطه مثلثی

جدول۲ مقادیر فازی مثلثی برای هفت محدوده

مقادیر فازی مثلثی برای هفت محدوده

جدول۳ مقادیر فازی مثلثی برای نه محدوده

مقادیر فازی مثلثی برای نه محدوده

فازی مثلثی

شکل۱ مقادیر فازی مثلثی برای پنج محدوده

۲- ترکیب فازی نظرات: در این مرحله از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. به عنوان نمونه از میانگین گیری می توان استفاده کرد:


میانگین فازی

همچنین می توان در فازی مثلثی از حداقل برای l، میانگین برای m و حداکثر برای u استفاده کرد.

میانگین یگری از فازی مثلثی

البته باید به این نکته توجه داشت که برخی از نظرات را نباید در نظر گرفت. نظراتی که بنا به دلایلی نظیر تبلیغات و بسیار خوش بینانه بودن یا تعصب داشتن و یا دشمنی و بسیار بدبینانه بودن می تواند در صحت نتایج تاثیرگذار باشند. بنابراین نظراتی که حداکثر آنها از میانگین حداقل کمتر است و نظراتی که حداقل آنها از میانگین حداکثر بیشتر است را در نظر نمی گیریم.
۳-غیرفازی سازی: در این مرحله مقادیر فازی به مقادیر قابل فهم و غیرفازی تبدیل می شوند. روش های زیادی برای این منظور ارایه شده است. برای نمونه روش میانگین گیری به صورت زیر ارایه شده است:

غیرفازی سازی

با در نظر گرفتن حد آستانه ی 0.7 برای نظرات، آن دسته از نظراتی که مقدار به دست آمده ی آنها کمتر از 0.7 بود حذف می شوند.

الگوریتم روش دلفی فازی
1- مقدار فازی مثلثی از هر خبره ساخته می شود.
2- میانگین مقادیر محاسبه می شود.
3- فاصله ی بین نظر خبره با میانگین نظرات محاسبه می شود.
مجددا نظر کاربران دریافت می شود و میانگین فازی جدید محاسبه می شود.
تفاوت بین نظرات کاربران و میانگین نظرات محاسبه می شود و فرآیند دلفی ادامه پیدا می کند. فرآیند تا زمانی ادامه می یابد که تفاضل میانگین ها صفر شود.