رکورد در جاوااسکریپت

آموزش بعدی ||||| آموزش قبلی

منظور از رکورد مجموعه ای از صفات و مقادیر مربوط به یک موجودیت است. برای نمونه برای موجودیت person رکورد به صورت زیر تعریف می شود.

 var person={fname:"ali",lname:"alavi",age:23};

همانطوریکه مشاهده می شود رکوردها در آکولاد قرار می گیرند. سه صفت fname ، lname و age مقادیری گرفته اند و تشکیل یک رکورد را داده اند. برای دسترسی به هر صفت از [] استفاده می شود.

مثال: صفحه وبی طراحی کنید که با در نظر گرفتن مدیریت استثنا تمام مقادیر رکورد فوق را نمایش دهد:

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      function printNumbers(){
        try{
          var txt="";
          var person={fname:"ali",lname:"alavi",age:23};
          for(var x in person){
            txt+=person[x]+" ";
          }
          alert(txt);
        }catch(e1){
            alert(e1.message);
        }
          
      }
      
    </script>
  </head>
  <body onload="printNumbers()">

  </body>
</html>

در کد فوق کدهای موجود در اکولاد try اجرا می شوند. از دستور foreach برای دسترسی به تمام مقادیر رکورد استفاده شده است. که مقادیر در متغیر txt ذخیره می شوند. چنانچه خطایی رخ دهد مثلا کاربر برای دستور alert به صورت alertt وارد کند. قسمت موجود در catch اجرا می شود.