تگ a در css

آموزش قبلی – | | | | | – آموزش بعدی

ابتدا یک فایل با نام 1 و پسوند css می سازیم. قصد داریم تنظیمات مربوط به دستور a (لینک) را ایجاد می کنیم. این تنظیمات شامل ۴ وضعیت link ، hover، visited، و active است. link دستور a (لینک) را ایجاد کنیم. این تنظیمات شامل ۴ وضعیت link، hover ، visited و active است. وضعیت link دستور a را در حالت عادی نشان می دهد. hover زمانی که از روی نوشته اشاره گر ماوس عبور کرد نشان می دهد. visited وضعیتی است که اگر کاربر قبلا روی لینک کلیک کرده باشد را نشان می دهد و active زمانی است که کاربر چپ کلیک را بر روی نوشته نگه می دارد. کد موجود در فایل به صورت زیر است.

a{
        
  direction: rtl;
  font-family: 'B yekan';
}

a:link{
  background-color: transparent;
  color: green;
  text-decoration: none;
}
a:hover{
  background-color: yellow;
  color: pink;
  text-decoration: none;
}
a:visited{
  color: yellowgreen;
  text-decoration: underline;
}
a:active{
  color: yellowgreen;
  background-color: transparent;
  text-decoration: underline;
}

حال در فایل s3 که پسوند آن htm است کد زیر را قرار می دهیم.

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="1.css">
  </head>
  <body>
    <a href="s2.htm">ورود به صفحه قبل</a>
  </body>
</html>

همانطوریکه در کد بالا مشاهده می شود در قسمت head دستور link استفاده شده است که آدر فایل شیوه نامه در آن مشخص می شود. سپس در قسمت body عبارت ورود به صفحه قبل براساس شیوه نامه باید نمایش داده شود زیرا در تگ a قرار دارد.