HTML Colors

رنگهای HTML با نام رنگهای از پیش تعیین شده یا با مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA یا HSLA مشخص می شوند.

در HTML می توان با استفاده از نام رنگ ، رنگی را مشخص کرد:

Tomato
Orange
DodgerBlue
MediumSeaGreen
Gray
SlateBlue
Violet
LightGray

مثال:

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>
<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>
<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>