تنظیمات شیوه نامه در جاوااسکریپت

درس بعدی ||||| درس قبلی

جهت اعمال تنظیمات شیوه نامه برای یک ابزار HTML از دستور style به صورت زیر استفاده می شود:

document.getElementById("id1").style.color="red"; 

در کد بالا ابزار با id که id1 نام دارد رنگ نوشته را به قرمز تغییر می دهد.

مثال: صفحه وبی بنویسید که بتوان با کلیک بر یک دکمه رنگ نوشته قرمز شود.

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>کادر تایید</title>
</head>
<body bgcolor="#ffeedd">
 <center>
   <h1 id="id1">دانشکده فنی امام محمدباقر</h1>
  <script type="text/javascript">
    function product(){
      
      document.getElementById("id1").style.color="red"; 

    }
  </script>

  
  <br/>
  <br/>
  <input type="button" name="button" value="کلیک کنید" onclick="product()"/>
</center>
</body>

بدون تابع نیز می توان برنامه فوق را تغییر داد. که در زیر آمده است:

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>کادر تایید</title>
</head>
<body bgcolor="#ffeedd">
 <center>
   <h1 id="id1">دانشکده فنی امام محمدباقر</h1>
  
  <br/>
  <br/>
  <input type="button" name="button" value="کلیک کنید" 
  onclick="document.getElementById('id1').style.backgroundColor='red'"/>
</center>
</body>