بانک اطلاعاتی در PHP-درج رکورد جدید

ابتدا در phpmyAdmin بانک اطلاعاتی و جدول با نام tbl_user ساخته می شود. سپس یک فرم در فایل register.php ساخته می شود که کد آن در زیر آمده است:

<body>
  <form action="saveuser.php" method="GET">
    <table align="center" width="40%">
      <tr>
        <td>Username: </td>
        <td><input type="text" name="un"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Password: </td>
        <td><input type="text" name="pas"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Role: </td>
        <td><input type="text" name="role"></td>
      </tr>
      <tr>
        
        <td><input type="submit" value="Save"></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>

پس از ایجاد فرم باید صفحه ی saveuser.php را ایجاد کرد. در این صفحه ابتدا مقادیر دریافت می شوند:


  $username=$_GET['un'];
  $pas=$_GET['pas'];
  $role=$_GET['role'];
  //echo "$username";

سپس به بانک اطلاعاتی با تابع mysqli_connect متصل می شویم:

 $db=mysqli_connect("127.0.0.1","root","","usrs");

بررسی می شود اگر به بانک اطلاعاتی متصل نبودیم پیغام دهد در غیر اینصورت رکورد جدید درج شود:

if(!$db){
    echo mysqli_error($db);
  }else{
    //echo "connect";
  }
  $query="INSERT INTO tbl_user(`username`,`pas`,`role`) VALUES('" . $username."','" . $pas . "','".$role."')";

  $r=mysqli_query($db,$query);

  if($r){
    echo "New record inserted successfully!";
  }

تابع mysqli_query جهت اجرای کد SQL میباشد. تمام کد صفحه saveuser.php در کد زیر آمده است:

<?php
  $username=$_GET['un'];
  $pas=$_GET['pas'];
  $role=$_GET['role'];
  //echo "$username";

  $db=mysqli_connect("127.0.0.1","root","","usrs");
  if(!$db){
    echo mysqli_error($db);
  }else{
    //echo "connect";
  }
  $query="INSERT INTO tbl_user(`username`,`pas`,`role`) VALUES('" . $username."','" . $pas . "','".$role."')";

  $r=mysqli_query($db,$query);

  if($r){
    echo "New record inserted successfully!";
  }
?>