پیش‌بینی خطاپذیری ماژول‌های نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین

پیش‌بینی خطاپذیری ماژول‌های نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین

پیش‌بینی خطاپذیری ماژول‌های نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین