BDC-Trends-JPDC_2- Big Data computing and clouds Trends and future directions

BDC-Trends-JPDC_2- Big Data computing and clouds Trends and future directions

این مقاله به بحث درباره روشها و محیط هایی در رابطه با تجزیه و تحلیل انتقال بر روی کلود* برای داده های بزرگ میپردازد. این مقاله حول چهار حوزه مهم ترافیک و داده بزرگ میپردازد که به صورت زیر نام گذاری میشوند.