HTML Styles

از ویژگی HTML Style برای افزودن سبک ها به یک عنصر مانند رنگ ، قلم ، اندازه و موارد دیگر استفاده می شود.

ویژگی HTML Style

تنظیم سبک یک عنصر HTML می تواند با ویژگی Style انجام شود.
ویژگی HTML Style دارای نحو زیر است:

<tagname style="property:value;">

خاصیت یک ویژگی CSS است. مقدار یک مقدار CSS است.

مثال
رنگ پس زمینه یک صفحه را روی blueblue تنظیم کنید:

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

مثال
رنگ زمینه را برای دو عنصر مختلف تنظیم کنید:

<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

</body>